Cardinal Theme

مبانی و تعهدات صندوق تامین خسارات بدنی

صندوق تامين خسارت هاي بدني در سال 1347 به منظور جبران خسارت هاي بدني ناشي از حوادث رانندگي که تحت پوشش بيمه قرار نمي گيرند، ايجاد شده است؛ ولي به دليل ساختار نامناسب، منابع مالي ناکافي، سقف تعهدات ناچيز و عدم پوشش همه زيان ديدگان، کارايي لازم را نداشته است. خوشبختانه قانون گذار در اصلاح قانون بيمه اجباري، در سال 1387 ضمن رفع نواقص مذکور شرايطي را براي مطالبه خسارت از صندوق وضع کرده است. انتظام، شمارش و تبيين اين شرايط نه تنها براي دستگاه قضايي کشور در مقام صدور راي اهميت فراوان دارد؛ بلکه به نظام بيمه اي کشور نيز در مقام شناخت حدود تعهدات خود ياري مي رساند. در تحقيق حاضر تلاش شده است تا ضمن بيان مباني و ماهيت صندوق، حدود تعهدان آن و شرايط خسارت هاي قابل جبران از سوي صندوق مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد


جواد حسین زاده ( استادیار دانشگاه علم و فرهنگ )
خدیجه دوزدوزانی ( دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی )