فارسی
Sunday 02 October 2022

Javad Hosseinzadeh

Rank: Associate ProfessorPhone:

44237181-5 داخلی(286)

Email:

Research Areas
Islamic Financial Instruments، Stock Exchange Law، Contract Law

Institute:
Faculty of Human Sciences

Program:
Private Law

Dr. جواد حسین زاده

رتبه: دانشیارتلفن:

44237181-5 داخلی(286)

پست الکترونیک:


نام مرکز:
دانشکده علوم انسانی

رشته:
حقوق خصوصی

Courses