Cardinal Theme

مدل سازی اخلاقی نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی

زمینه: در هر جامعه ای ارزشها، منافع جمعی و مصالح ملی از جایگا ویژ ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی از این ارزشها و مصالح ملی عالی در برابر منافع و آزادیهای فردی حمایت می کند. از این رو این تحقیق با هدف ارائه مدل اخلاقی نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذاری خارجی انجام شد است. روش: پژوهش حاضر آمیخته و با استفاد از دو رویکرد کمی و کیفی انجام گرفت در مرحله کیفی از میان اساتید رشته حقوق، مدیران درگیر در امر سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاران خارجی تعداد 31 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای گردآوری داد ها از مصاحبه باز و نیمه ساختار یافته استفاد شد. تحلیل داد ها با استفاد از رویکرد استراو و کوربین در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و گزینشی و تکنیک دلفی انجام گرفت. در مرحله کمی، جامعه آماری، سازمانهای دولتی و غیر دولتی ایران در نظر گرفته شد که با استفاد از نمونه گیری خوشهای تعداد 382 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داد ها در این مرحله از پرسشنامه استفاد شد . تحلیل داد ها با استفاد از تحلیل خوشه سلسله مراتبی و فاصله اقلیدسی در نرم افزار SPSS و GAMZ انجام گرفت. یافته ها: چهار بعد فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در قالب 12 زیر مولفه شناسایی گردید. یافته ها نشان داد، عامل اجتماعی دارای 12/1 ،عامل سیاسی دارای 13/1 و عامل اقتصادی دارای 14/1 شکاف عملکردی است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بیشترین شکاف در بعد اقتصادی اخلاق است و برای اثر بخشی بیشتر مدل باید وزن آن افزایش یابد.


جواد حسین زاده ( دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ )
امین رستم زاده ( دانشجوی دکتر دانشگاه علم و فرهنگ )