Cardinal Theme

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮ حماﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي از زوﺟﻪ در ﻗﺎﻧﻮن حمایت از ﺧﺎﻧﻮاده 1391

با توجه به اینکه پراکندکی و ناکارآمدی در حقوق مالی زوجه در قانون حمایت از خانواده (1391) مشاهده می‌شود، هدف مقاله پیش‌رو بررسی و تحلیلی حمایت اقتصادی از زوجه و نقش کارآمدی حقوق مالی زوجه(نفقه، مهریه، نحله و اجرت المثل) در تحکیم و انسجام‌بخشی به نهاد خانواده می‌باشد. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای به توصیف و تحلیل محتوای قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ایران با رویکرد تطبیقی با فقه امامیه و حقوق غربی پرداخته است. نتایج پژوهش مبین این است به طور کلی، در دو مدل می‌توان حقوق مالی زوجه را متوازن نمود؛ مدل برابری مستقیم در نظام حقوقی فرانسه مورد تبعیت قرار گرفته است و نظام برابری غایی که در فقه امامیه شناسایی شده است، بهتر است اصلاحات مورد نظر قانون گذار ایرانی در هر یک از این دو قالب و مدل صورت پذیرد و در یک قانون جامع خانواده، تشتت و پراکندگی فعلی حقوق مالی زوجه که منجر به ناکارآمدی آن در حمایت اقتصادی از زوجه شده است، مرتفع گردد.


جواد حسین زاده ( دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ )
وحیده سادات حسینی ( دانشجوی دکتری دانشگاه علم و فرهنگ )