Cardinal Theme

ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی

بازار مشتقه مشتمل بر قراردادهای آتی و اختیار معامله از جمله نوآوریهای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است. یکی از ویژگیهای ممتاز این بازار تضمین تعهدات مشتریان در قالب نظام ودیعه »یا « وجه تضمین » است. سرمایه گذاران بازار مشتقه همزمان با ورود به این بازار باید وجهی را که بدان ودیعه گفته می شود برای تضمین تعهدات خود تودیع کنند و تا زمانی که قرارداد باقی است، با توجه به نوسانات بازار و کاهش و افزایش ارزش قرارداد، وجه تودیع شده را ترمیم کنند. ویژگیها، تنوع و متغییر از آن ماهیتی منحصر به فرد ساخته است. » ودیعه « یا » وجه تضمین « بودن ماهیت آن با نهادهایی چون ودیعه، قرض، ،» وجه تضمین « در این تحقیق ضمن بیان مفهوم، انواع و کارکرد وجه التزام، رهن و وثیقه مقایسه شده و به این نتیجه رسیده است که وجه مذکور بهرغم شباهتی که با بسیاری از نهادهای پیشگفته دارد، با وثیقه انطباق بیشتری دارد


جواد حسین زاده ( دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ )
دیگران دیگران