Cardinal Theme

ماهیت و اوصاف قرارداد پیش فروش ساختمان

قرارداد پیش فروش ساختمان از جمله قراردادهاى رایج و متداولى است که نسبت به سایر عقود معین، داراى ماهیتى پیچیده و چندگانه است. به همین دلیل، حقوق دانان و رویه ى قضایى در خصوص ماهیت، اوصاف و آثار این قرارداد نظرات مختلفى ارائه کرده اند. در این تحقیق، با نگاهى به آراء قضایى، ماهیت و اوصاف این قرارداد با توجه به قانون پیش فروش ساختمان مورد بررسى قرار مى گیرد. نتیجه آن که، قرارداد پیش فروش ساختمان از نظر ماهیت، نهاد حقوقى مستقل با ساختارى منحصر است؛ زیرا از یک سو واجد انتقال حق مالکیت عرصه به پیش خریدار به نسبت سهم واحد پیش فروش شده است و از سوى دیگر بر اساس نظریه ى تملیک تدریجى نسبت به بنا و اعیانى ساخته شده، پیش خریدار مالک ساختمان شناخته مى شود. از نظر اوصاف نیز قرارداد مذکور را باید عقدى لازم، معین، منجز، معاوضى، تملیکى، رضایى، مستمر، آزاد و موقت دانست.


جواد حسین زاده ( دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ )
نیما سکوتی ( دانشجوی دکتری علم و فرهنگ )