Cardinal Theme

تبيين قرارداد اختيار معامله

اختيار معامله، قراردادي مقدماتي است كه زمينة انعقاد عقد اص لي را در مدت زمان مقرر ميان طرفين فراهم م يسازد. اين قرارداد ن هتنها م يتواند در مراودات مالي روزمرة جامعه نقش ايف ا كند، بلكه اكنون در بور سهاي مهم دنيا ب هعنوان ابزار مالي كارآمد مي ان فعالان بو رس كاربرد بسيار دارد. بند 11 مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، قرارداد اختي ار معامله را ب هعنوان يكي از ابزارهاي مشتقة مالي قابل معامله در ب ازار بورس معرف ي كرده است، ول ي دربارة مفهوم يا ماهيت آن سخني به ميان ني اورده است. اخ تي ار معامله ق راردادي نوظهور و در متون حقوقي ايران فاقد سابقه است. در اين تحقيق نگارنده صر فنظر از ماهيت يا آثار قرارداد مزبور سعي دارد قرارداد اختيار معامله را از نظر مفهوم، اصطلاحات رايج، انواع، مزايا و معاي ب به جامعة حقوقي معرفي كند


جواد حسین زاده ( عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ )


پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی